NETASQ UTM Firewall NA-U1100

Mã sản phẩm: NA-U1100 Specifications: Đặc điểm chính NETASQ U1100 Port Gigabit 8 Port 100TX – Firewall + IPS (Mbps) 2,800 Số Connection đồng thời 800,000 Số Session mới/giấy 20,000 AES VPN performance (Mbps) 450 PPTP Client đồng thời 192 IPSec VPN đồng thời 4,000 SSL VPN đồng thời 1,024 Số rule tối đa 16,000 […]

NETASQ UTM Firewall NA-U450

Mã sản phẩm: NA-U450 Specifications: Đặc điểm chính NETASQ NA-U450 Port Gigabit 15 Port 100TX – Firewall + IPS (Mbps) 1,000 Số Connection đồng thời 600,000 Số Session mới/giấy 10,500 AES VPN performance (Mbps) 225 PPTP Client đồng thời 96 IPSec VPN đồng thời 1,000 SSL VPN đồng thời 512 Số rule tối đa 8,000 […]

NETASQ UTM Firewall NA-U250

Mã sản phẩm: NA-U250 Specifications: Đặc điểm chính NETASQ NA-U250 Port Gigabit 6 Port 100TX – Firewall + IPS (Mbps) 850 Số Connection đồng thời 400,000 Số Session mới/giấy 8,500 AES VPN performance (Mbps) 190 PPTP Client đồng thời 96 IPSec VPN đồng thời 1,000 SSL VPN đồng thời 512 Số rule tối đa 8,000 […]

NETASQ UTM Firewall U120

Mã sản phẩm: NA-U120 Specifications: Đặc điểm chính NETASQ NA-U120 Port Gigabit 6 Port 100TX – Firewall + IPS (Mbps) 700 Số Connection đồng thời 200,000 Số Session mới/giấy 6,500 AES VPN performance (Mbps) 160 PPTP Client đồng thời 96 IPSec VPN đồng thời 500 SSL VPN đồng thời 256 Số rule tối đa 8,000 […]

NetASQ UTM Firewall NA-U70

Mã sản phẩm: NA-U70 Specifications: Đặc điểm chính NETASQ NA-U70 Port Gigabit 6 Port 100TX – Firewall + IPS (Mbps) 600 Số Connection đồng thời 100,000 Số Session mới/giấy 6,000 AES VPN performance (Mbps) 120 PPTP Client đồng thời 48 IPSec VPN đồng thời 100 SSL VPN đồng thời 50 Số rule tối đa 2,000 […]

NetASQ UTM Firewall NA-U30

Mã sản phẩm: NA-U30 Specifications: Đặc điểm chính NETASQ NA-U30 Port Gigabit – Port 100TX 2 Firewall + IPS (Mbps) 200 Số Connection đồng thời 50,000 Số Session mới/giấy 4,000 AES VPN performance (Mbps) 80 PPTP Client đồng thời 48 IPSec VPN đồng thời 50 SSL VPN đồng thời 20 Số rule tối đa 1,000 […]

Page 1 of 11