301-CI9501-0000

Rate this post

Mã sản phẩm: 301-CI9501-0000

Tên sản phẩm: 301-CI9501-0000 Alantek audio/control 16AWG

Mô tả:

301-CI9510-0000 Alantek audio/control 16AWG, 1 pair cable (500m/rl)

301-CI9501-0000 Alantek audio/control 16AWG, 2 pair cable (500m/rl)

301-CI9502-0000 Alantek audio/control 16AWG, 4 pair cable (500m/rl)

301-CI9504-0000 Alantek audio/control 16AWG, 10 pair cable (500m/rl)