301-CI9401-0000

Rate this post

Mã sản phẩm: 301-CI9401-0000

Tên sản phẩm: Alantek audio/control 18AWG

Mô tả:

Alantek audio/control 18AWG

Alantek audio/control 18AWG, 1 pair cable (500m/rl)    301-CI9401-0000

Alantek audio/control 18AWG, 2 pair cable (500m/rl)    301-CI9402-0000
Alantek audio/control 18AWG, 3 pair cable (500m/rl)    301-CI9403-0000
Alantek audio/control 18AWG, 4pair cable (500m/rl)    301-CI9404-0000