301-CI9201-0000

Rate this post

Tên sản phẩm: Alantek audio/control 22AWG

Mô tả:

3802856 Unitronic LiY(ST)Y-TP 1x2x24AWG

Alantek audio/control 22AWG, 1 pair cable (500m/rl) 301-CI9201-0000
Alantek audio/control 22AWG, 2 pair cable (500m/rl) 301-CI9202-0000
Alantek audio/control 22AWG, 3 pair cable (500m/rl) 301-CI9203-0000
Alantek audio/control 22AWG, 4 pair cable (500m/rl) 301-CI9204-0000